f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร แขวงทางหลวงพิจิตร โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และนายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อีกด้วย
title
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบหมายให้นายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) พร้อมด้วยสิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบหมายให้นายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) พร้อมด้วยสิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ ให้การต้อนรับ นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเพื่อเข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier :RFB)บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.300+200-กม.319+488 และ กม.280+755-กม.287+211 เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ต่อไป
title
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) และนางสาวธารทิพย์ สรจิตต์ (หัวหน้างานสารบรรณ) ได้มอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) และนางสาวธารทิพย์ สรจิตต์ (หัวหน้างานสารบรรณ) ได้มอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรม