f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 20/03/2563

ประวัติ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  1  (พิจิตร)  สำนักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวง  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้าง  และบูรณะซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สะพานคอนกรีตอัดแรง  และท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างด้วยวิธีการดำเนินการเอง  ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบแขวงการทางต่าง ๆ  ในเขต  15  จังหวัดทางภาคเหนือ  ของกรมทางหลวง
     เดิมการก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง  จะก่อสร้างด้วยวิธีการดำเนินการเองทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นหมวดก่อสร้างสะพานต่าง ๆ  รับผิดชอบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ  หรือร่องน้ำกว้าง ๆ  ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  เช่น  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่จังหวัดนครสวรรค์  (สะพานเดชาติวงศ์)  และสะพานข้ามแม่น้ำปิง  ที่จังหวัดตาก (สะพานกิตติขจร) เป็นต้น  ต่อมารัฐบาลมีนโยบายที่จะก่อสร้างด้วยวิธีการจ้างเหมามากขึ้น แต่ยังคงมีการก่อสร้างด้วยวิธีดำเนินการเอง  โดยมีการจัดตั้งเป็นโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเอง  รวม  2  แห่ง  ที่จังหวัดอุบลราชธานี   และที่จังหวัดมหาสารคาม
     ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  1  (พิจิตร)  เริ่มต้นมาจากการเป็นโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2  เริ่มก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2504  ที่บ้านท่าแร่  ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ในขณะนั้นสังกัดกองสะพาน  กรมทางหลวงแผ่นดิน  รับผิดชอบการก่อสร้างสะพานด้วยวิธีการดำเนินการเอง  บริเวณจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด  เป็นต้น
     ในปี  พ.ศ.  2515  ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจังหวัดพิจิตร  เป็นที่ลุ่ม  มีแม่น้ำยม  และแม่น้ำน่านไหลผ่าน  ตลอดจนมีคูคลองมากมาย  และสะพานเดิมส่วนใหญ่เป็นสะพานไม้  จังเห็นสมควรที่จะย้ายสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2  จากจังหวัดมหาสารคาม  มาอยู่ที่  กม. 0 + 500  ด้านซ้ายทาง  บนทางหลวงหมายเลข  1062  ซึ่งเป็นทางแยกจากทางหลวงหมายเลข  111  (ตอน  พิจิตร – สากเหล็ก)  เลียบแม่น้ำน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  สังกัดกองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  และทางหลวงพิเศษ   กรมทางหลวง  รับผิดชอบการก่อสร้างสะพานด้วยวิธีการดำเนินการเองบริเวณจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียง  เช่น  กำแพงเพชร  และพิษณุโลก  เป็นต้น
     ในปี  พ.ศ.  2533  กรมทางหลวง  มีคำสั่ง  ที่  จ.1.9 / 4 / 2533  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2533  ยกฐานะจากโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2   เป็น  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเองที่  2  สังกัดสำนักงานก่อสร้างที่  4  กรมทางหลวง  รับผิดชอบการก่อสร้างสะพานด้วยวิธีการดำเนินการเองในเขตภาคเหนือ
     ในปี  พ.ศ.  2535  กรมทางหลวง  มีคำสั่งที่  จ.1.7 / 1 / 2535  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2535  เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  1  (พิจิตร)  สังกัดสำนักงานก่อสร้างที่  4  กรมทางหลวง  และยังคงมีขอบเขตความรับผิดชอบเช่นเดิมและสุดท้ายมีคำสั่งกรมทางหลวง  ที่ บ.1 / 93 / 2538  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2538  ให้ศูนย์สร้างและบูรณะ-สะพานที่  1  (พิจิตร)  ไปสังกัดสำนักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวงจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2    จ.มหาสารคาม  เมื่อปี  พ.ศ.  2504  จนปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  1  (พิจิตร)  มีนายช่างโครงการ  หรือผู้อำนวยการศูนย์รวมทั้งสิ้น  15  นาย  ดังต่อไปนี้

รายนามนายช่างโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2  จ.มหาสารคาม

 1. นายทวี                  นพรัตน์                  พ.ศ. 2504 – 2505
 2. นายสัจจา               กมลเวช                  พ.ศ. 2505 – 2505
 3. นายสุกรีย์               ธีรกุล                     พ.ศ. 2505 – 2506
 4. นายสมประสงค์         เดชะประทุมวัน          พ.ศ. 2506 – 2507
 5. นายผดุง                 รงค์ทอง                 พ.ศ. 2507 – 2508
 6. นายสมโภช             กุลไพบูลย์               พ.ศ. 2508 – 2512
 7. นายบรรจง              เจริญพานิช              พ.ศ. 2512 – 2513
 8. นายบุญโชค            เทพทิม                   พ.ศ. 2513 – 2514
 9. นายธีระพจน์           วราชิต                     พ.ศ. 2514 – 2515

รายนามนายช่างโครงการก่อสร้างสะพานดำเนินการเองที่  2  จ.พิจิตร

 1. นายธีรพจน์             วราชิต                     พ.ศ. 2515 – 2519
 2. นายศาสตรา            โพธิ์ปักษ์                  พ.ศ. 2519 – 2520
 3. นายณรงค์               อาจริยะกุล                พ.ศ. 2520 – 2522
 4. นายวุฒิ                  เธียรธโนปจัย             พ.ศ. 2522 – 2531
 5. นายบุญส่ง               ศุภมัสดิ์ศุกุล              พ.ศ. 2531 – 2533

รายนามผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเองที่  2

 1. นายบุญส่ง               ศุภมัสดิ์ศุกุล              พ.ศ. 2533 – 2535

รายนามผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  1  (พิจิตร)

 1. นายบุญส่ง               ศุภมัสดิ์ศุกุล              พ.ศ. 2535 - 2544
 2. นายปราโมทย์           ศิริวิวัฒน์                  พ.ศ. 2544 - 2547
 3. นายบุญชวน             ลิ่มศิลา                    พ.ศ. 2547 - 2548
 4. นายสุกิจ                 สงวนดีกุล                 พ.ศ. 2548 - 2550
 5. นายพรชัย               มิ่งขวัญ                    พ.ศ. 2550 - 2559
 6. นายดนัย                เรืองสอน                   พ.ศ. 2559 - 2561
 7. นายธิติ                  เศรษฐมานพ               พ.ศ. 2561 - 2564
 8. นายทวีศักดิ์             รุจิจรรยาวัฒน์              พ.ศ. 2564 - 2565
 9. นายพรชัย               มิ่งขวัญ                     พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายนามผู้บริหารศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จังหวัดพิจิตร 156 ดาวน์โหลด

'