f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ผังโครงสร้างหน่วยงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ลงวันที่ 24/03/2563

'