f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว
ลงวันที่ 15/07/2562

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  ทำการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว ความยาว 30 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองจก  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  ขณะนี้สามารถเปิดใช้สัญจรได้แล้ว

โดยความควบคุมของ

นายธิติ  เศรษฐมานพ       ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

นายวุฒิชัย  บุดดา           รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

นายไพบูลย์  อินสอน        นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สิบเอกทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


'