f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 25/03/2564

วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร แขวงทางหลวงพิจิตร โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และนายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อีกด้วย


'