f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2565 นายพรชัย มิ่งขวัญ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ลงวันที่ 12/04/2565
เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2565 นายพรชัย มิ่งขวัญ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

'