f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฐิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้ น.ส.ธนกร พรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเรณู ปิ่นประภา (หัวหน้างานสถิติ)ได้นำตัวแทนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS (เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์)พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
ลงวันที่ 15/03/2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฐิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้ น.ส.ธนกร พรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเรณู ปิ่นประภา (หัวหน้างานสถิติ)ได้นำตัวแทนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS (เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์)พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร


'